Schurgers Sleutelservice Mijn account  Inhoud winkelwagen  Afrekenen  
  Home » Artikelcatalogus » Algemene voorwaarden Mijn account  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Informatie
Over ons
Invulinstructies
Levering en garantie
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Fabrikanten
Categorieën
Sleutels (145)
Sloten (3)
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
 1. Algemeen

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer te weten: Schurgers Sleutelservice V.O.F. een opdracht geeft tot het leveren van zaken of diensten.

 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomsten welke door de opdrachtnemer worden aangegaan. Wijzigingen op deze voorwaarden dienen door de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen met de opdrachtgever. Op de eventuele door de opdrachtgever gefiatteerde afwijkingen van deze voorwaarden kan door de opdrachtgever uitsluitend beroep worden gedaan voor de opdracht waarop de afwijking of aanvulling betrekking heeft.
  2. Deze algemene voorwaarde prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen (offertes) door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
  2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prijsopgaven alsmede andere door de opdrachtnemer verstrekte opgaven binden de opdrachtnemer niet.
  3. Voorzover de aanbieding van de opdrachtnemer afhankelijk is van bepaalde van de opdrachtgever afkomstige gegevens, zoals modellen, tekeningen en omschrijvingen, wordt de overeenkomst gesloten onder voorbehoud van juistheid en volledigheid van die gegevens.
  4. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdrachtnemer de acceptatie van de opdracht of bestelling aan de opdrachtgever heeft bevestigd, ook wanneer aan die opdracht of bestelling een aanbieding van de zijde van de opdrachtnemer is voorafgegaan, dan wel indien de opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
  5. Indien de bevestiging van de opdracht of bestelling door de opdrachtnemer de afspraken onjuist weer zou geven, laat de opdrachtgever dit weten binnen twee dagen na ontvangst, en in ieder geval vóórdat de opdracht of bestelling is uitgevoerd.
  6. Voorzover de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opdracht geeft voor wijziging of aanvulling, zullen deze als meerwerk aan de opdrachtgever worden doorberekend.
  7. De door de opdrachtnemer berekende prijzen zijn exclusief transport- en plaatsingskosten, tenzij anders is vermeld. Indien de opdrachtnemer zorgt voor transport en plaatsing, is zij bevoegd dit afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gegevens van de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
  2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 5. Uitvoering van de opdracht
  1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Hij zal daarbij zomogelijk rekening houden met de wensen en aanwijzingen van de opdrachtgever.
  2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een van de partijen optimale uitvoering van de opdracht.
  3. De opdrachtnemer zal de opdrachten naar haar beste vermogen en zorgvuldig handelend uitvoeren. De opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte en dergelijke van de gebruikte materialen, dan wel geringe afwijkingen in de maten van geleverde zaken. Deze afwijkingen zullen geen reden zijn tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen in door derden aan de opdrachtnemer geleverde producten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld kleine patroonveranderingen of een klein verschil in de vormgeving, zullen eveneens geen reden geven tot afkeuring.
  4. De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken zijn voor rekening en risico van wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan de opdrachtgever dan wel de transporteur zijn afgegeven. Indien de opdrachtnemer zorgt voor transport van geleverde zaken, is zij bevoegd de transportkosten afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 6. Eigendomsrecht
  1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot methoden en informatie welke hij gebruikt heeft of gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht, voorzover op die methoden en informatie in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd.
  2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten waaronder begrepen werkwijzen, adviezen en informatie ter vervaardiging van sleutels al dan niet met de hulp van derden te openbaren of te exploiteren.
  3. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan informatie met betrekking tot de verkregen opdracht zoals informatie ter vervaardiging van sleutels aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer.
 7. Overmacht
  1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare tekortkoming worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. De opdrachtnemer heeft het recht, in geval het gestelde in lid a zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
  3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waaronder nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, wanprestatie leveranciers, brand, overheidsmaatregelen, import- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
 8. Betaling
  1. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, aan de opdrachtnemer te zijn voldaan. Dit zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtgever heeft.
  3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. Alle door de opdrachtnemer, inzake de gemaakte overeenkomst, te leveren goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot het moment dat de opdrachtgever het factuurbedrag heeft voldaan.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. De opdrachtnemer behoud zich het eigendomsrecht van de aan de opdrachtgever geleverde zaken voor, totdat haar vorderingen op de opdrachtgever ter zake van die zaken zijn voldaan.
  2. Zolang het eigendom der zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
  3. Het is de opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te verwerken, aan derden te verkopen en of af te leveren. Buiten dit geval is de opdrachtgever gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren. Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
  4. De opdrachtnemer is hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud zaken terug te (doen) nemen zonder enig rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van duizend gulden (fl. 1000.-) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door de opdrachtnemer wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de opdrachtnemer dit de opdrachtgever heeft medegedeeld.
  5. Indien de opdrachtgever met de betaling in gebreke is en de opdrachtnemer deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Aanvaarding en reclame
  1. De opdrachtgever kan met betrekking tot gebreken in de geleverde zaken of diensten, die bij de oplevering redelijkerwijs niet waren te onderkennen, gedurende één jaar na oplevering reclameren.
  2. Reclames met betrekking tot geleverde zaken of diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de goederen, diensten of stukken waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de opdracht te worden kenbaar gemaakt.
  3. Een reclame als bedoeld in het tweede lid, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
  4. Geen reclames worden geaccepteerd op geleverde zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn.
  5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met reclame.
  6. Indien de reclame gegrond is, zal de opdrachtnemer naar eigen keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste 125% van de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de opdracht, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer niet verplicht.
  7. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie.
  8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 11. Opschortingsrecht
  1. De opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van zaken en diensten of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist
  2. Het bepaalde in het eerste lid heeft ook betrekking op die zaken van de opdrachtgever die nog geen bewerking hebben ondergaan.
 12. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 13. Zekerheden
  1. Mocht de opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan heeft de opdrachtnemer het recht niet te presteren of niet verder te presteren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de opdrachtgever zekerheid is gesteld voor de betaling van de prijs. Indien opdrachtgever hieraan geen medewerking verleent, is de opdrachtnemer bevoegd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en betaling te vorderen voor reeds verrichte werkzaamheden of leveringen.
  2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer gehouden tot de in het vorige lid bedoelde zekerheidstelling, ook indien de opdrachtnemer niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haat prestaties. De in verband hiermee gemaakte kosten van deskundigenadvies, deurwaarderskosten en dergelijke aan de zijde van opdrachtnemer, komen voor rekening van opdrachtgever.
Snelzoeken

Gebruik trefwoorden om te vinden wat u zoekt
Uitgebreid zoeken
Winkelwagen
De winkelwagen is nog leeg.
Meest verkochte
01.Eurolocks / L&F serie 25001-27000
02.Eurolocks / L&F serie 43001-52000
03.MLM serie 07001-08000
04.DOM 2U serie 001-748
05.Anker E serie 11111-66666
06.Ronis/Las KT serie 3001-4000
07.DOM 2H serie 0001-2088
08.Huwil DE serie 1-27419
09.Gispen serie 08001-08200
10.Ronis CC serie 1-2000

Copyright © 2018 Schurgers Sleutelservice | Telefoonnummer: 0345 50 12 11 | BTW: NL815402326B01 | KVK: 11064364 Tiel
Powered and hosted by OwnIT